Leerlingenvervoer

Uw kind maakt het komende jaar gebruik van het leerlingenvervoer. Jobinder verzorgt vanaf januari 2018 het leerlingenvervoer in de regio Noordoost-Fryslân in opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.

De centrale van Jobinder verzorgt de planning van de ritten. De taxiritten worden verzorgd door verschillende vervoerders die voor Jobinder rijden. Met behulp van dit handboekje brengen we alle ouders of verzorgers, leerlingen, leraren en chauffeurs op de hoogte van de spelregels en voorwaarden van het vervoer.

Wanneer iedereen deze regels kent en zich er ook aan houdt, kan het vervoer voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk worden uitgevoerd.

Wat te doen bij vragen over de uitvoering van het vervoer?

Wanneer u vragen of wensen heeft over de uitvoering van het vervoer dient u deze allereerst te melden
bij Jobinder. Jobinder kan dan in overleg met de chauffeur, de school en/of de gemeente zoeken naar een geschikte oplossing. U kunt uw vragen het beste digitaal melden via ons e-mailadres leerlingenvervoer@jobinder.frl.

Wat verwachten wij van u als ouder/verzorger?

Om het vervoer goed te laten verlopen, zetten wij hieronder een aantal regels op een rij. Wij vragen u om u aan deze regels te houden en de belangrijkste met uw kind of kinderen door te nemen. Er wordt van u als ouder verwacht dat:
• uw kind klaar staat als de taxi komt aanrijden. Bij het ophalen blijft de chauffeur maximaal twee minuten wachten.
• u zorgt voor opvang van uw kind als het bij huis of de afgesproken opstap- en afzetplaats wordt afgezet.
• u rekening houdt met de geplande ophaal- en brengtijden van uw kind.
• u Jobinder zo snel mogelijk informeert wanneer uw kind niet meerijdt, bijvoorbeeld door ziekte of bezoek aan een arts. Dat kunt u online doen via het Jobinder Vervoersportaal (via jobinder.frl en dan de knop vervoersportaal) of telefonisch of per e-mail.
Rijdt uw kind weer mee?
Dan moet u dat ook online, telefonisch of per email doorgeven.
• u alleen met Jobinder veranderingen in het vervoer regelt en niet met de chauffeur.
• u aan het begin van het school-  jaar controleert of de door Jobinder toegestuurde informatie (huisadres, adres van de school etc.) juist is.
• u met uw kind(eren) bespreekt hoe hij / zij zich moet(en) gedragen in het voertuig. Belangrijke regels zijn: blijven zitten, altijd de veiligheidsgordel om, fatsoenlijk taalgebruik, afblijven van anderen en andermans spullen, rustig gedrag en luisteren naar de chauffeur.

• u, als klachten niet worden opgelost door Jobinder, contact opneemt met uw gemeente.
Mocht het nodig zijn, dan kan de gemeente komen met aanvullende gedragsregels op basis waarvan zij een kind voor één of meerdere dagen kunnen uitsluiten van vervoer.
• u alle wijzigingen (met uitzonderingen van ziekmeldingen) doorgeeft aan de gemeente.

Wat verwachten we van de leerlingen?

We verwachten van iedere leerling dat:
• hij of zij rustig in- en uitstapt en niet gaat dringen wanneer het voertuig komt aanrijden.
• hij of zij gaat zitten op de door de chauffeur aangewezen vaste plek in de bus en hier tijdens de hele rit blijft zitten.
• hij of zij de veiligheidsgordel omdoet en deze tijdens de gehele reis omhoudt. Als de leerling niet in staat is zelf
de gordel om te doen, dan zal de chauffeur dit doen.
• hij of zij zich fatsoenlijk gedraagt in de taxi en fatsoenlijke taal gebruikt.
• hij of zij altijd luistert naar de chauffeur.
• hij of zij niet drinkt, snoept, eet of rookt in het voertuig.
• hij of zij niet aan anderen of aan andermans spullen komt.
• hij of zij geen gevaarlijke voorwerpen meeneemt in de taxi waarbij hij/zij letsel kan toebrengen aan zichzelf en/of anderen.
• hij of zij er alles aan doet om de veiligheid van de andere passagiers niet in gevaar te brengen en om de chauffeur veilig te laten rijden.
Als de leerling, gelet op zijn/haar beperkingen, niet aan deze verwachtingen kan voldoen, dan vragen wij u dit vooraf te bespreken met de chauffeur en Jobinder.

Wat kunt u van Jobinder verwachten?

Jobinder zorgt ervoor dat:
• iedere leerling op het adres wordt gehaald en afgezet waar de gemeente opdracht toe heeft gegeven.
• het vervoer wordt uitgevoerd zoals dat met de gemeenten is afgesproken.
• we bij problemen samen met u naar een oplossing zoeken.
Als dat niet lukt, geven we dat door aan de gemeente.
• iedere route (zoveel mogelijk) door een vaste chauffeur wordt uitgevoerd.
• Bij aanhoudende gedragsproblemen is Jobinder gerechtigd (in overleg met de gemeente) het kind niet meer te vervoeren.

Wat kunt u van de chauffeur verwachten?

De chauffeur zorgt ervoor dat:
• hij/zij zich voorstelt aan een nieuwe leerling en zijn/haar ouder(s)/ verzorger(s) en met hen de eventuele ‘aanpak’ van de leerling bespreekt.
• hij/zij de sleutels uit het contact haalt, wanneer hij/zij het voertuig verlaat.
• er een ritlijst in de taxi aanwezig is waarop vermeld staan: de namen, adressen, telefoonnummers en zitplaatsen van de te vervoeren leerlingen.
• hij/zij indien nodig de leerlingen helpt bij in- en uitstappen.
• hij/zij ervoor zorgt dat de leerlingen aan de rechterkant van de weg uitstappen en niet alleen de straat oversteken.
• er zoveel mogelijk via een vaste route wordt gereden.
• dat altijd de veiligheidsgordels gebruikt worden.
• hij/zij niemand anders meeneemt dan op de ritlijst vermeld staat.
• hij/zij pas vertrekt wanneer alle leerlingen op hun vaste plek zitten.
• de bediening van ramen en portieren door hem/haar gebeurt.
• de leerlingen in principe maximaal 15 minuten voor aanvang van de school worden afgezet en maximaal 15 minuten na het einde van de schooltijd worden opgehaald. Bij file of pech zal hij/zij de school en/of Jobinder telefonisch informeren.
• hij/zij zich aan alle wettelijke verplichtingen houdt en niet eet, drinkt en rookt in het voertuig of in het bijzijn van de leerlingen.
• hij/zij de rolstoelen naar binnen en naar buiten rijdt.
• hij/zij de rolstoelen op de juiste manier vast zal zetten.
• hij/zij bij ongewenst gedrag van een leerling daar met de leerling en de ouder(s) over praat en hier melding van maakt bij de school en bij Jobinder.
• hij/zij ook bij wangedrag door een leerling, deze op de afgesproken plaats afzet.
• hij/zij de leerling niet afzet wan-  neer hij/zij eerder op de opstapplaats/huisadres is dan het afgesproken tijdstip en er nog geen ouder/verzorger is om het kind op te halen.
• hij/zij telefonisch contact opneemt met de ouder/verzorger en Jobinder wanneer er niemand bij de uitstapplaats is om het kind op te halen.

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid van uw kind?

• Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld door ziekte, vragen wij u dit zo snel mogelijk aan Jobinder door te geven.

Telefoon: 0900 – 40 50 500
(€ 0,05 per minuut, een starttarief van € 0,045, plus de gebruikelijke belkosten)
E-mail: leerlingenvervoer@jobinder.frl
Vervoersportaal: www.jobinder.vervoersportaal.nl

Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.30 uur

De contactgegevens van uw gemeente staan op de
beschikking die u gekregen heeft van uw gemeente.

• Vergeet niet na afwezigheid van uw kind hem/haar ook weer aan
te melden!
• Als u uw kind niet weer aanmeldt
na aanwezigheid, kan uw kind
niet mee met de taxi. U moet
dan zelf voor vervoer zorgen.
Ook als uw kind naar een arts
moet onder schooltijd, moet u
zelf voor vervoer zorgen.
• Als uw kind langere tijd (langer
dan vier weken) geen gebruik
maakt van het leerlingenvervoer
dan geeft Jobinder dit door aan
de gemeente.
Klachten over de
uitvoering van
het vervoer?
Wanneer u klachten heeft over de
uitvoering van het vervoer, dan kunt
u eerst in gesprek gaan met Jobinder.
Komt u er samen niet uit, dan kunt
een klacht indienen bij uw gemeente.
Dit kunt u schriftelijk doen, via
het vervoersportaal op jobinder.frl
of telefonisch via het klachtennummer
0511 – 42 62 20.
Let op!
Als uw kind niet wordt opgehaald
of er gaat iets anders mis dat direct
moet worden opgelost, dan kunt u
het beste contact opnemen met
Jobinder via telefoonnummer
0900 – 40 50 500. Zij kunnen
ervoor zorgen dat het probleem
zo snel mogelijk wordt opgelost.
U kunt dan later in gesprek gaan
met Jobinder en – als u dat wilt –
een klacht indienen.

(Extreme) weersomstandigheden

Bij winterse omstandigheden, zoals gladheid op de wegen, zal er in de regel, zolang de veiligheid niet in gevaar komt, worden gereden.
U moet dan wel rekening houden met vertraging.
De ouders en de scholen worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
Als door het KNMI een weeralarm wordt afgegeven, behoudt Jobinder zich het recht voor om een route niet of vertraagd uit te voeren. Als u er voor kiest om uw kind tijdens zo’n vervallen route zelf naar school te brengen, dan moet u uw kind ook zelf weer op te halen. Gaat de route van uw kind niet door, of verloopt deze anders dan gepland, dan informeert onze centrale de ouders. We rapporteren die afwijkingen aan de gemeente.

Afwijkende tijden

Het leerlingenvervoer is uitsluitend gebaseerd op de vaste schooltijden. Als de school de schooltijden wijzigt in verband met bijvoorbeeld een schoolreisje, studiedag en/of feestdagen, dan verzorgt de gemeente geen extra vervoer. Als uzelf of de school afwijkt van deze vaste schooltijden, dan is dit de verantwoordelijkheid van u of van de school. Dit betekent dus dat u of de school zelf voor vervoer zorgt.

Werkwijze Vervoersportaal

U gaat naar jobinder.vervoersportaal.nl
Vervolgens logt u in met uw inlognaam en het wachtwoord die u van Jobinder heeft gekregen. U kunt op Vervoersportaal veel informatie terugvinden. Bijvoorbeeld de gegevens van de route, welke telefoonnummers wij van u hebben of welke vakantie-/studiedagen van de school bij ons bekend zijn.

Het vervoersportaal biedt u ook de mogelijkheid om uw kind aan en/of af te melden bij ziekte of afwezigheid.

Onvoorziene situaties

Voor situaties waarin de website of het handboekje niet voorziet, gelden de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van Koninklijk Nederlands Vervoer te Den Haag.